معرفی مسئولین

مدیر شعبه

سیدعلی اصغر علوی

شورای علمی

1- الهه فلاح بموئی 2- سیدعلی‌اصغر علوی 3- احسان ملکی

مدیر اجرایی

مجید زارع