درخواست گواهی دوره

شیوه درخواست گواهی دوره

📣 به اطلاع بینش پژوهان میرساند
به منظور گرفتن گواهی شرکت در دوره مشخصات زیر را به آی دی  @F_YAVARI  در ایتا ارسال نمایید

1-نام و نام خانوادگی

2-کدملی
3-تاریخ شرکت در دوره
4-نام مجموعه ای که دوره در آن برگزار شده