درخواست راه اندازی دوره

بسم الله الرحمن الرحیم

فرم درخواست برگزاری طرح بینش مطهر در سطح استان یزد
این بخش توسط نماینده مرکز درخواست کننده تکمیل می‌شود.

مشخصات نماینده مرکز(جهت هماهنگی)👇
نام ‌و نام‌خانوادگی:
تلفن‌همراه:
مسئولیت‌نماینده:
تلفن‌ثابت:
شهرستان:

نام ‌مرکز و نهاد درخواست‌کننده👇
نشانی‌کامل‌مرکز (مکان برگزاری):
آیا تا کنون در خصوص این طرح سابقه اقدام جدی داشته اید؟
نحوه آشنایی شما و معرف این طرح:

زمان پیشنهادی👇
زمان پیشنهادی و مشخص نمودن شروع دوره

جامعه‌ مخاطب👇
تعداد احتمالی(به تفکیک خانم و آقا):
مقطع‌سنی:
میانگین‌میزان‌تحصیلات:


نام و نام خانوادگی مسئول مرکزدرخواست کننده طرح: